3 Aralık 2017 Pazar

Mikro Wallet nedir? Faucet'lerden nasıl bedava Bitcoin toplanır?

Mikro Wallet Faucet sitelerinden reklam izleme ve captca çözme sonucu topladığınız az miktardaki kripto paralarınızı biriktirmek için kullanabileceğiniz cüzdanlardır.

Güvenilir iki mikro Wallet tanıtacağım.

1- Coinpot
2- Faucethub

Öncelikle linklerden bu iki siteye üye oluyorsunuz.email adresinizi doğru vermenizde fayda var.Çünki onay maili gönderiyorlar.

18 Kasım 2017 Cumartesi

Tarihte Türklerin Müslüman Araplar ile ilişkileri

Türklerin İslamiyeti kabul etmeden önceki Müslüman Araplar ile ilişkileri nasıldı?

Dört Halife Dönemi'nde Hz.Ömer ve Hz.Osman zamanında Türk - Arap ilişkileri başlamıştır.
Türk Arap karşılaşması 642 yılında son İran hükümdarı Üçüncü Yezdicerd'in Toharistan'daki yenilgisi neticesinde olmuştur.

Hazret-i Ömer ve yerine geçen Hazret-i Osman'ın şehit edilmeleri ve sonraki yıllarda başlayan iç mücadeleler, 8. yüzyıl başlarına kadar Türklerle Müslümanların münasebetlerini bir sınır komşuluğundan ileri götürmemiştir. Fakat Dört Halife döneminden sonra başa geçen Emeviler çatışmaları başlatan taraf olmuştur. Emevîler tarafından, İslâm İmparatorluğunun bütün doğu bölgelerini içine alan Irak genel valiliğine Haccâc' ın getirilmesi ve bunun da Horasan'a, devrin sayılı kumandanlarından Kuteybe bin Müslim'i tayin etmesi çatışmaları başlattı. Emeviler bölgede İslâmiyet'i yaymaktan çok, yeni zaferler peşinde koşmuşlar; Müslüman olmalarına rağmen yerli halka ağır vergiler yüklemişlerdi. Bu sebeple ilk karşılaşma pek dostça olmamış ve Türklerle Araplar arasında küçük çapta çarpışmalar cereyan etmiştir.

Kuteybe bin Müslim'in Maverâünnehir' in doğusuna düzenlediği akınlara karşı Türgeş Beyleri güçlü bir direnme göstermiştir. Türgeş Kağanı Şulu Han idaresindeki Türkler, 720 yılından itibaren cephelerdeki hakimiyeti ele alarak Emevî ordularını bozguna uğrattı. Böylece Emevîler döneminde Türkler karşısında başlangıçta başarıyla sürdürülen mücadeleler, sonuçta başarısızlıkla son buldu. Göktürklerin batı kanadında yer alan Türgeşler, Arapları savunmaya çekilmeye zorlamış ve bu mücadele Göktürklerin yıkılmasına kadar devam etmiştir (745 ). Göktürk hâkimiyetinin sona ermesiyle Türk toprakları doğudan Çinliler, batıdan Arapların ilerlemesine maruz kalmıştır. Bu dönemde Maverâünnehir bölgesinin savunmasını, Türgeşlerin yerini alan Karluklar üstlenmiştir.Taberi Anlatımları ile Türk Arap savaşları: 

Aşağıdaki pasajlar doğrudan Taberinin anlatımından alınmıştır.
Tarih-i Taberi / Cilt 3/(Syf-343)
Her kim Türk'lerden baş getirirse yüz dirhem vereceğim. İmdi müslümanlar bir bir Türk'lerin başını kesip getirip 100 dirhemi aldılar.Ve Türk'leri dağıtıp hesapsız kırdılar ve mübaleğa ile mal ve ganimet alıp yine dönüp Merv'e geldiler.
Yaz gelince Kuteybe Horasan şehirlerine nameler gönderip asker topladı. Sonra göçüp Talkan'a vardı. Şehrek ki Talkan meliki idi. Neyzekle müttefik idi. Kuteybe'nin geldiğini işitince kaçtı. Kuteybe Talkan'a girdiği vakit hükmetti ki ahalisini kılıçtan geçireler. Ne kadar kırabilirlerse kıralar. Bunun üzerine Kuteybe'nin askeri orada hesapsız adam öldürdü.
Rivayet ederler ki 4 fersenk yol iki taraftan muttasıl ceviz ağacı dallarına adamlar asılmış idi. Oradan göçtü. Mervalarüd'e kondu. Oradaki melik kaçtı. Kuteybe onun da iki oğlunu tuttukta kalan şehrin beyleri itaat edip istikbale geldiler.(Syf-344)
Kuteybe dedi: - Vallahi eğer benim ömrümden üç söz söyleyecek kadar zaman kalmış olsa bunu derim ki (Uktülühü uktülühü uktülühü). ( Hepsini öldürün, hepsini öldürün, hepsini öldürün ) Bunun üzerine Neyzek'i ve iki kardeşi oğulları ki biri Sol ve biri Osman'dır. Ve yine o kendisi ile mahsur olanların hepsini öldürdüler.hepsi 700 adam idi. Buyurdu başlarını kesip Haccac'a gönderdiler.(Syf-347) Kuteybe deve palanı demek olur.(Syf-351)

Talkan Katliamı
Talkan katliamı tarihe, Arapların o güne kadar yaptıkları katliamların en büyüğü olarak geçmiştir.. Halk, Müslüman Araplarla savaşmadığı halde, Kuteybe ve askerleri sırf diğerlerine örnek olsun diye 40.000 kadar kişiyi kılıçtan geçirmiş, ağaçlara asmıştır.. Bütün bunlar hep İslam adına yapılmıştır.

Kuteybe, Talkan katliamından sonra Suman’a girer.Erkeklerin pek çoğunu öldürterek, kadınlarını ve kızlarını cariye olarak alıkoyar.Daha sonra Kes ve Nesef’de aynı şeyleri yapar.Erkekler öldürülür, Türk kadın ve kızları Araplara cariye olurlar.Daha sonra Faryab’a yönelir ve Faryab’ın teslim olmasını ister.Faryab halkı başlarına gelecekleri bildiklerinden teslim olmaya yanaşmazlar.Erkekleri dövüşerek ölürler.Bütün şehir yakılır.Araplar bu şehre yakılmış şehir anlamında Muhtereka derler..

Kuteybe, Faryab’dan sonra, Tarhan’ın çekildiği kale Bazgis’i kuşatır.. 2 ay süreyle devamlı olarak buraya saldırır.Fakat bir sonuç elde edemez.. Bu arada kış yaklaşır..Kuteybe’nin kışın savaşacak gücü yoktur ancak, kale içindeki Türklerin de yiyecekleri bitmiştir. Her iki tarafta savaşın kendileri için kaybedildiğini düşünür.. Kuteybe son olarak bir hileye baş vurur. Tarhan’ın yanına Muhammed bin Selim adındaki adamını gönderir. Muhammed ibni Selim Tarhan’ın teslim olması durumunda kendisine hiç bir şekilde zarar gelmeyeceği güvencesini verir. Kalenin açlık içinde olmasından dolayı Tarhan’ın Kuteybe’nin teklifini kabul etmesinden başka yapılacak bir şeyi yoktur. Komutanları ile görüşüp teklifi kabul ederler. Silahlarını teslim ederek kaleden çıkarlar.. Tarhan kaleden çıkar çıkmaz yakalanır, etrafı hendek açılmış bir çadırda zincire vurulur.

Kuteybe bu arada Tarhan’ı hemen öldürmez. Haccac’a haber göndererek ne yapacağını sorar. Haccac Tarhan için, “ O bir Müslüman düşmanıdır hiç aman vermeden öldür” der. Kuteybe önce Tarhan’ın iki oğlunu, Tarhan’ın ve toplanan halkın gözü önünde öldürtür.. Arkasından 700 kadar Türk savaşçısının başlarını gene Tarhan’ın ve halkın gözü önünde kestirir.. Tarhan’ı da bizzat kendisi öldürür.. Bütün kesilen başlar Haccac’a gönderilir. Tarhan’ın öldürülmesinden sonra, Kuteybe, Aral Gölü’nün altında bulunan Harzem bölgesine yürür. Harzem’de Caygan ile Havarizat arasında taht kavgası vardır.. Kuteybe Caygan’la işbirliği yapar. Önce Havarizat ile etrafındakileri öldürtür.. Arkasından Camhud melikini yenerek 4000 civarında esir alırlar.. Ancak, daha sonra bunlar Kuteybe’nin emri üzerine öldürülürler..

Bu 70 yıl süren Türk-Müslüman arap savaşlarının en önemli noktaları ve sonuçları ;

1- Yaklaşık 100.000'in üstünde Türk katledilmiştir.
2- 50.000'in üstünde Türk genci köle ve cariye yapılmıştır.
3- Şehirler yağmalanmış , ganimet diye halkın herşeyi talan edilmiştir.
4- Tüm zenginlikler , tarihi eserler yokedilmiş , yakılmış , yıkılmıştır.
5- Dünyanın en büyük katliamlarından biri olan "Talkan Katliamında" 40.000 Türkün kesilerek 24 km yol boyunca ağaçlarda sallandırılmıştır.( Tarihte örneği çok azdır.)
6- Aynı şekilde "Curcan Katliamında da esir alınan 40.000 Türk'ün nehir kenarında kafaları kesilmiş , nehrin suyu kıpkızıl olmuş , cesetler yine ağaçlarda sallandırılmıştır.
7- "Teslim olursanız canınız bağışlanacak" sözü hiç bir zaman yerine getirilmemiş , "Şeriat söz tanımaz" denilerek kadınlar köle yapılmış, erkekler ise kılıçtan geçirilmiştir.
8- Araplar tarihte yaşadıkları bu en büyük yağma ve talandan çok büyük servet elde etmişlerdir.
9- Türkler böyle bir vahşet ve mezalimi Çinlilerden dahi görmemişlerdir.
10-Bu tarihi gerçekler "islam etkilenmesin" düşüncesiyle gizlenmekte , bahsedilmemektedir.
Türkçü siyasetçiler dahi konuyu geçiştirmektedir. Bundan da Araplar nasiplenmektedir


Sonuç olarak:

Türk-Arap savaşları 670 yılından 740 yılına kadar çok şiddetli olan savaşlar 30 sene kadar daha sürmüştür.Curcula , Keti , Samerkant şehirlerin de 40 bin türk katledilmiştir.Toplam olarak bu 70 yıllık savaşta 100 bin türk katledilmiştin. Hatta Curcula şehri teslim olmalarına rağmen ahalisinin çoğu katledilmişlerdir. 740 yılında devrilen Emevi devletinin yerine geçen Abbasilerle sıcak ilişkiler başlamıştır.Ama yinede Türklerin İslamiyete geçmeleri hemen olmamıştır. İslamiyete Türklerin toplu geçmeleri 950 yıllarından sonra başlar.Selçuklularla zirve yapar ve daha 1100 yıllarında bile Anadolu bölgesinde hristiyan Türkler ve Göktanrıya inanan türkler halen vardı

16 Kasım 2017 Perşembe

Bedava Bitcoin kazanma yöntemleri

Faucet Listesi
Faucet AdıSatoshiTekrarlamaMethod
Bonus Bitcoin5015 DakikaCoinpot
Get Your Bitcoin505 DakikaFaucethub
Starbits155 DakikaFaucethub
World of Bitcoin505 DakikaFaucetHub
Coinpot Win1005 Dakika FaucetHub
Bit Fun505 DakikaCoinpot
Moon Bitcoin205 DakikaCoinpot
MoonDash505 DakikaCoinpot

Bitcoin fiyatı gelecekte ne olacak?

Bitcoin fiyatı ne kadar artacak bugünden almalı mı?Bitcoin geleceğin yatırım aracı mı olacak?İşte bütün mesele bu?

Dünyanın en popüler sanal para birimi Bitcoin, ilk olarak dört yıl önce 1.000 dolarlık bir değerlenme yaşadı ancak daha sonra, önemli döviz kayıpları da dahil olmak üzere bir takım faktörlerin sonucunda fiyatı düştü.

Bitcoin'deki ilk yatırımcılar, bu para birimine devam etselerdi çok fayda sağlayacaklardı. 22 Mayıs 2010'da 100 dolarlık Bitcoin satın alanların şimdi 72,9 milyon dolar civarında paraları olacaktı.

Dünyanın herhangi bir yerindeki kullanıcılara aracılar, hükümetler, düzenleyiciler veya merkez bankalarının müdahalesi olmaksızın doğrudan işlem yapmalarını sağlayan dijital ödeme sistemi Bitcoin'in popülaritesinin artmasını sağladı.

Şu an 7.00 dolar civarındaki Bitcoin değerinin birkaç yıl içinde 100 bin dolar olacağı tahminin de bulunan uzmanlarda var.Eğer imkanınız varsa bir miktar Bitcoin sahibi olmakta fayda var gibi görünüyor.Zaman bu tahminlerin ne derece doğru olacağını gösterecek.Eğer o gün gelirse ya yeşil yeşil dolarlarınızı sayacaksınız.Ya da bugün olduğu gibi ben biliyordum.Ama keşke alsaydım "kayınçom alma dediydi ona uydum" gibisinden hayıflanmalar ile iç geçireceksiniz.

17 Eylül 2012 Pazartesi

Bilinçli tüketici kart aidatını bankadan icra ile geri aldı.


Öztaner, yaptığı açıklamada, 5 yıldır kredi kartı kullandığını, mayıs ayında bankaya başvurarak kart aidatının geri ödenmesini istediğini belirtti.

Bankanın olumsuz cevabı üzerine, bugüne kadar ödediği aidatların dökümüyle Aliağa'daki tüketici sorunları hakem heyetine başvurduğunu anlatan Öztaner, yaklaşık 3 aylık değerlendirme süresi sonunda heyetin ''aidatların 15 gün içinde geri ödenmesi, ödenmemesi halinde icra yolunun açık olduğu'' şeklinde karar verdiğini kaydetti.

Öztaner, heyet kararına rağmen bankanın herhangi bir işlem yapmadığını, karardan yaklaşık bir ay sonra Aliağa İcra Dairesi'nde icra işlemlerini başlattığını ifade ederek, şöyle konuştu:

''Heyet kararıyla başvurduğum İcra'dan cep telefonuma bir hafta sonra 'Aliağa İcra Dairesi'nin 2012/3527 nolu dosyadan 235 borç tahsil edilmiştir' mesajı geldi. Aidat olarak 5 yılda 198 lira civarında para ödemiştim. Ticari faiz ve masraflarla rakam 235 lirayı buldu. 6 Eylül'de paramı tahsil ettim.''

''Mücadelemin örnek olmasını istiyorum''

Öztaner, kredi kartı aidatları karşılığında geri aldığı paranın çok büyük bir miktar olmadığını, ancak kendisi için büyük anlam taşıdığını söyledi.
Aidat kesilmesini ''haksızlık'' olarak niteleyen Öztaner, ''İnsanların benim mücadelemden sonra harekete geçeceğini düşünüyorum. Benden sonra aynı bankaya aidat ödemesi için giden arkadaşım, icra yoluna gerek kalmadan parasını aldı. Mücadelemin örnek olmasını istiyorum'' diye konuştu.